Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PRIMA CONTENT (gedeponeerd bij de KvK per 23-07-2020)

Artikel 0. Definities

0.1 Prima Content: Eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer 78563941.

0.2 Opdrachtnemer/dienstverlener/verkoper/gebruiker: Prima Content indien een overeenkomst gesloten met of een offerte uitgebracht aan een opdrachtgever.

0.3 Opdrachtgever/wederpartij/koper: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst sluit met Prima Content of aan wie Prima Content een offerte heeft uitgebracht voor het leveren van diensten en/of producten/goederen.

0.4 Overeenkomst: Iedere mondelinge afspraak of schriftelijke/digitale overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

0.5 Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever samen.

0.6 Schriftelijk: Geschreven of geprint op papier per post of per e-mail.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden, offertes en levering van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer. Van deze voorwaarden kan slechts door partijen schriftelijk worden afgeweken en indien deze wijzigingen door beide partijen zijn aanvaard. Door ondertekening van de offerte /overeenkomst van opdracht verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Prima Content (78563941), hierna te noemen “Prima Content“.

1.2 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever, hierna te noemen “koper“ gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is Prima Content hieraan niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Artikel 2. Offertes/(totstandkoming) overeenkomst van opdracht

2.1 Tenzij in de offerte anders is vermeld blijven offertes gedurende 30 dagen van kracht.

2.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere belastingen en heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (wegens verkoop en aflevering), tenzij anders in de offerte aangegeven.

2.3 De aard en omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

2.4 Het ondertekenen van een door Prima Content uitgeschreven offerte door de opdrachtgever en Prima Content, resulteert in een overeenkomst van opdracht tussen Prima Content (opdrachtnemer) en opdrachtgever. Ook is er sprake van een overeenkomst, wanneer opdrachtgever rapporten en/of teksten gemaakt door Prima Content t.b.v. de opdrachtgever in ontvangst neemt.

2.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Prima Content zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.6 Offertes uitgebracht door Prima Content gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of overeenkomsten (en nabestellingen).

2.7 Prima Content kan niet aan haar offertes worden gehouden, als de opdrachtnemer rederlijkwijs behoort te begrijpen dat de offertes (of een onderdeel ervan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

3.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Prima Content stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Prima Content opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.

3.4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Prima Content daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

3.5 In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, kan Prima Content geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Prima Content voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uit. Voor zover noodzakelijk zal Prima Content de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Prima Content heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, dat Prima Content tijdig kan beginnen aan de opdracht.

4.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen, partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van de opdracht te controleren en goed te keuren. Indien Prima Content, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Prima Content , zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Oftewel: het live-zetten van websites, het in druk brengen van printmateriaal zoals boekwerken, flyers, posters e.d., het publiceren van door Prima Content geschreven teksten, vindt alleen  dan plaats, wanneer schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever is ontvangen.

4.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch PD jegens elkaar een bewaarplicht m.b.t de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 5. Informatieverstrekking door opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Prima Content.

5.2 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Prima Content meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Prima Content voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel gestelde.

5.5 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Prima Content de betreffende bescheiden na aflevering van de opdracht.

5.6 Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar dan heeft Prima Content het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en indien de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief van Prima Content voor rekening van de opdrachtgever.

5.7 Indien opdrachtgever aan Prima Content informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zin van virussen en defecten.

5.8 Onze privacyverklaring vindt u op de website van Prima Content (www.primacontent.nl).

Artikel 6. Prijzen

6.1 Prima Content is gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigen. Daaronder onder meer begrepen: inkoopprijzen, productiekosten, assurantiepremies, vrachtkosten, energiekosten, belastingen, invoerrechten en valutakoersen. Voorts is Prima Content gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen indien zich onvoorziene omstandigheden of kosten voordoen.

6.2 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW, zie artikel 2.2.

6.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief kosten van vervoer/verzending.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Prima Content geheel of ten dele wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, heeft Prima Content het recht om de overeenkomst (zonder gerechtelijke tussenkomst) te ontbinden door middel van een schriftelijke  kennisgeving aan de koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd, dan wel het recht om de nakoming op te schorten zolang de verhindering duurt, zulks ter keuze van Prima Content.

7.2 Onder overmacht valt onder meer: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstakingen bij Prima Content of haar leveranciers of hulpbedrijven, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, breuk aan machines en/of gereedschappen, transportstoringen, computervirussen, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering van leveranciers, het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen of andere overheidsmaatregelen, niet nakomen van derden van hun verplichtingen jegens Prima Content door welke oorzaak ook, zonder dat Prima Content invloed van een en ander op haar bedrijf hoeft aan te tonen.

7.3 Prima Content aanvaardt in geval van overmacht zoals hierboven benoemd, geen aansprakelijkheid als Prima Content als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Prima Content is dan ook niet gehouden tot schadevergoeding, ook niet als Prima Content als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

7.6 Ook na opschorting blijft Prima Content bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.8  Wanneer de overeenkomst als gevolg van overmacht is ontbonden, worden eventuele reeds geleverde prestaties door Prima Content tot aan het moment van overmacht alsnog gefactureerd aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Aflevering

8.1 Aflevering van diensten/producten geschiedt in beginsel, tenzij anders overeengekomen, af kantoor van Prima Content.

8.2 Indien sprake is van goederen, reizen deze steeds voor rekening en risico van de koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, ongeacht eventuele andersluidende bedingen ter zake tussen Prima Content en derden.

8.3 Prima Content is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van diensten en goederen.

8.4 Prima Content is bevoegd in gedeelten af te leveren/te installeren. Koper is dan steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

8.5 Voor het geval geen tijdstip van levering is overeengekomen, dient de koper de zaken/goederen af te nemen binnen één week na schriftelijke mededeling van Prima Content dat de zaken/goederen gereed zijn voor afname.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Prima Content behoudt zich de eigendom (incl. auteursrecht op beeldmateriaal en teksten) van afgeleverde/geïnstalleerde zaken voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Prima Content in de zin van art. 92 boek 3 BW.

9.2 De geleverde/geïnstalleerde goederen kunnen bij niet-betaling terstond door Prima Content worden teruggevorderd, ongeacht of de goederen zijn verwerkt.

Artikel 10. Betaling

10.1 Plaats van betaling is het kantoor van Prima Content. Koper is bevoegd tot betaling door middel van bijschrijving of storting op een door Prima Content aan te wijzen bankrekeningnummer.

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na dagtekening door koper te worden voldaan. Prima Content is steeds gerechtigd om bij aanvang van haar werkzaamheden/leveringen een voorschot te verlangen indien overeengekomen.

10.3 Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.

10.4 Prima Content is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling dan wel zekerheidstelling te verlangen voordat (verdere) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.

10.5 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij binnen 14 dagen na facturering Prima Content hiervan op de hoogte stellen.

10.6 Als Prima Content abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Prima Content het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11. Niet-nakoming door de opdrachtgever

11.1 Opdrachtgever is zonder dat voorafgaande ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is in verzuim, indien hij volgens de bepalingen van artikel 10 niet tijdig betaalt.

11.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs terstond opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet afgeleverde zaken.

11.3 Prima Content is na intreden van verzuim bevoegd verdere nakoming op te schorten, totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

11.4 Prima Content is bij intreden van verzuim bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als Prima Content aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen heeft opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding van alle door Prima Content geleden of nog te lijden schade.

11.5 Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan zal Prima Content tot invordering overgaan. Alle kosten m.b.t. die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij is de opdrachtgever de, buitengerechtelijke (incasso)kosten en overige schade verschuldigd aan Prima Content. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, worden de incassokosten  berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Voorts is opdrachtgever bij het intreden van verzuim een vertragingsrente verschuldigd. De over de hoofdsom verschuldigde (vertragings)rente, vermeerderd met de kosten, bedraagt minimaal 1,5% per maand (een deel van een maand wordt tot een volle maand gerekend). Deze rente wordt berekend vanaf het intreden van het verzuim tot aan de volledige betaling van de factuur. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is de huidige geldige wettelijke rente niet-handelstransacties, conform de Wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties, van toepassing.  Wanneer bovengenoemde rente lager is dan de wettelijke rente (conform het Burgerlijk Wetboek (6:119(a)), geldt de wettelijke rente.

11.6 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Prima Content, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Prima Content te betalen.

11.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Prima Content op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Reclames

12.1 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren wegens het niet beantwoorden van de afgeleverde zaken of diensten aan de overeenkomst binnen 14 dagen na aflevering/installatie schriftelijk ter kennis van Prima Content te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Prima Content niet aansprakelijk.

12.2 Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na dagtekening van de desbetreffende reclame, indien Prima Content niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.

12.3 Indien een klacht gegrond is, zal Prima Content de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Prima Content slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 en 17.

Artikel 13. Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid

13.1 Indien de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden zal Prima Content in de mate waarin zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd ofwel het ontbrekende afleveren indien zulks nog verkrijgbaar is bij haar leverancier(s), ofwel de afgeleverde zaak of dienst herstellen, ofwel vervangen indien en voor zover nog verkrijgbaar bij haar leveranciers.

13.2 Indien de leverancier(s) van Prima Content bij door Prima Content van derden betrokken zaken haar verplichtingen heeft beperkt of uitgesloten, gelden dezelfde beperkingen en/of uitsluitingen in de verhouding tussen Prima Content en opdrachtgever.

13.3  Bovenomschreven verplichtingen van Prima Content vervallen in elk geval indien gebreken niet binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk ter kennis van Prima Content zijn gebracht.

13.4 Iedere aanspraak van koper vervalt bij herstel of wijziging van welke aard ook aan de afgeleverde zaak door koper en/of derden.

13.5 Prima Content is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan schade anders dan aan de afgeleverde zaken of diensten zelf.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Prima Content gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Prima Content zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Prima Content niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.3 Prima Content is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Auteursrechten/ Intellectuele Eigendom

15.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander betrokken recht van intellectuele eigendom met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk-)tekening, model of andere vormgeving, wordt door Prima Content na volledige betaling automatisch overgedragen aan de opdrachtgever, voor zover dit door derden aan Prima Content rechtens is overgedragen.

15.2 Koper verkrijgt, onverminderd het bepaalde in lid 3, het recht op onbeperkt gebruik voor het doel en de omvang zoals dat tussen partijen gold bij het sluiten van de overeenkomst.

15.3 Koper zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop enig recht van intellectueel eigendom rust gerechtigd zijn zodra volledige betaling van al het verschuldigde aan Prima Content heeft plaatsgevonden.

15.4  Het is koper niet toegestaan enige wijziging aan te (doen) brengen in enig ontwerp van Prima Content, behoudens haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

15.5  Prima Content is steeds gerechtigd haar werk te signeren, althans te voorzien van een verwijzing naar Prima Content.

15.6 Prima Content zal steeds gerechtigd zijn haar werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

15.7 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van enig op grond van een recht van intellectuele eigendom beschermd werk/object, verklaart de koper, dat geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, van enige derde en vrijwaart koper Prima Content voor alle aanspraken die hieruit mochten voortvloeien.

15.8 Prima Content behoudt het recht het ontwerp welke is ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid schade

16.1 Prima Content is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Prima Content de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

16.2 In het geval dat Prima Content een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het gefactureerde bedrag.

16.3 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst beperkt zich tot een vervangende schadevergoeding tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

16.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Prima Content aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Prima Content bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

16.5 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Prima Content voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prima Content of leidinggevende ondergeschikten.

16.6 Prima Content is ook niet aansprakelijk voor:

  • Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleverancier.
  • Fouten of tekortkomingen in de website of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  • Fouten of tekortkomingen in de website of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  • Schade voortvloeiend uit diensten en leveranties van derden ingeschakeld door Prima Content ter uitvoering van de overeenkomst.

16.7 Prima Content is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.8 Prima Content kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Prima Content aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Prima Content toegerekend kunnen worden.

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Vrijwaringen

17.1 De opdrachtgever vrijwaart Prima Content voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Prima Content aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer op die derde kan verhalen. Prima Content zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van Prima Content gevergd kan worden om in een voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

17.3 De opdrachtgever vrijwaart Prima Content tegen alle claims van derden die verband houden met de in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde werken en materialen, voor zover deze werken en materialen ter goedkeuring aan de opdrachtgever zijn voorgelegd.

Artikel 18. Aansprakelijkheid opdrachtgever

18.1 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan 1 persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Prima Content verschuldigd zijn.

18.2 Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon, namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon, dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 19. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

19.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding (zie artikel 19.3), het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

19.2 Indien de overeenkomst door Prima Content wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever op grond waarvan Prima Content redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding (zie artikel 19.3), het honorarium en de gemaakte kosten m.b.t. de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Prima Content redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond,  worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming .

19.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Prima Content op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij  volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

19.4 Zowel Prima Content als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij of indien opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft  Prima Content het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

19.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Prima Content zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Prima Content ten aanzien van de prestatie in verzuim is. Bedragen die Prima Content vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met het geen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 20. Gezagsverhouding werknemer(s) Prima Content en opdrachtgever

20.1 Werkzaamheden uitgevoerd door werknemer(s) van Prima Content op locatie van opdrachtgever of opdrachtnemer, blijven vallen onder leiding en toezicht van Prima Content. Er is dus geen gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en werknemer. De opdrachtnemer geeft werknemer instructies en bepaalt hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Voortvloeiend hieruit worden ziekmeldingen en verlofmeldingen door werknemer gedaan bij Prima Content. Het gaat hierbij om een vast omlijnd project , waarbij de opdrachtgever geen invloed heeft op de wijze van invullen en uitvoeren van het project.  Tussen Prima Content en opdrachtgever zijn alleen afspraken gemaakt over het te behalen eindresultaat. Bovenstaande is van toepassing, tenzij anders in de offerte is opgenomen.  Indien anders in de offerte is opgenomen, is er mogelijk sprake van ter beschikking stellen van arbeidskrachten conform de Wet Waadi. Prima Content staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als onderneming die op niet-bedrijfsmatige wijze arbeidskrachten ter beschikking stelt.

Artikel 21. Niet-overname personeel

21.1 Opdrachtgever neemt geen medewerkers van Prima Content (of van ondernemingen waarop Prima Content ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Op dit verbod geldt als uitzondering dat partijen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken kunnen maken.

Deze afspraken gelden voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 22. Belastingen en sociale premies

22.1. Prima Content garandeert de opdrachtgever, voor zover van toepassing, dat op het loon van de werknemer(s) van Prima Content, de verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden en afgedragen. Prima Content vrijwaart de Klant dienaangaande.

22.2. Op eerste verzoek van de Klant zal Prima Content schriftelijk bewijs omtrent deze ingehouden heffingen en belastingen overleggen.

Artikel 23. Wijziging van de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

23.1 Prima Content behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijziging of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

23.2 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 24. Rechtskeuze en bevoegde rechter

24.1 Op alle overeenkomsten met Prima Content en de totstandkoming daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

24.2 Geschillen betreffende overeenkomsten met Prima Content zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

24.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2024 Prima Content | Grafisch ontwerp Fokko Ontwerp | Technische realisatie Sieronline B.V.