Privacy verklaring

Wij zijn ons er van bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en die van jouw klanten en relaties te beschermen. We hebben daarom deze  privacyverklaring. Deze is van toepassing op de diensten van Prima Content en ContentCooking. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hier van tevoren jouw toestemming voor hebben gekregen.

DEFINITIES

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De informatie gaat direct over een persoon of is naar een persoon te herleiden. Voorbeelden zijn: naam, geboortedatum, adres, zakelijk of privé  e-mailadres of zakelijk of privé telefoonnummer. Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer dat strikt noodzakelijk is en zo min mogelijk personen toegang tot hebben en de gegevens zo kort mogelijk worden bewaard.

Wat betekent verwerking?

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met deze persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Wat is een datalek?

Van een datalek is sprake als persoonsgegevens door een inbreuk, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of het vrijkomen ervan, zonder dat dit de bedoeling is.

 

ONZE VERKLARING

Waarvoor kunnen wij jouw persoonsgegevens  gebruiken?

Wanneer wij diensten aan jou (gaan) leveren of diensten van jou (gaan) afnemen vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken of  lever je die actief bij ons aan. Deze gegevens verwerken wij voor het kunnen uitvoeren van de dienst, zoals het schrijven van (web)teksten, artikelen, adviezen en het opstellen van facturen en offertes of aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen en uiteraard om contact met je op te kunnen nemen voor de uitvoering van de dienst. Ook kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor relatiebeheer. Prima Content verwerkt ook persoonsgegevens, indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.  Prima Content houdt zich bij het verwerken van Persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waar en hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Prima Content bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Prima Content heeft passende (technische en organisatorische) maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@primacontent.nl. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Prima Content verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,  sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe gaan medewerkers van Prima Content om met jouw persoonsgegevens?

Medewerkers van Prima Content hebben toegang tot persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun functie. Via hun arbeidscontract zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Nieuwsbrief

Via onze website is het mogelijk je te aan te melden op onze nieuwsbrief. De mail met de nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Bij aanmelden wordt je e-mailadres toegevoegd aan ons bestand. Bij afmelden wordt het e-mailadres automatisch verwijderd.

E-mails

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Social Media en links naar andere websites indien van toepassing

Gegevens die door social media kanalen aan ons als beheerder ervan worden vrijgegeven gebruiken wij overeenkomstig deze privacyverklaring.  We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Prima Content heeft geen invloed op het privacy beleid van deze social media en andere links . Privacyverklaringen van deze social media en andere links vind je op de websites van deze social media en andere links zelf.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele “cookies” (tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst door een webpaginaserver. Ze zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden). Door het gebruik van cookies word je tijd en moeite bespaart, omdat de door jou gekozen instellingen en voorkeuren zijn onthouden voor toekomstige bezoeken aan een website. De cookie verzamelt geen persoonsgegevens en kan niet worden uitgeschakeld. De cookievoorkeuren van een bezoeker van onze website worden één jaar lang bewaard en worden niet gedeeld met andere partijen.

Kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, door ons te laten corrigeren of door ons te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Prima Content. Je bezwaar kan ongegrond worden verklaard, als Prima Content je persoonsgegevens heeft verzameld op basis van wettelijke gronden. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@primacontent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hoe je het beste een veilige kopie kunt maken van je identiteitsbewijs en welke gegevens je het beste kunt afschermen (denk aan pasfoto en/of bsn-nummer) is terug te vinden op de website van de rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Prima Content wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doen we bij een datalek?

Als er een datalek optreedt, melden we dit volgens de geldende wetgeving en aan onze opdrachtgever indien van toepassing. Als het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, krijgen ook zij een melding. Deze melding omvat in elk geval de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden gekregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via welkom@primacontent.nl.

Prima Content, 23-07-2020

© 2024 Prima Content | Grafisch ontwerp Fokko Ontwerp | Technische realisatie Sieronline B.V.